Plana corporra 2024-2027

  • CMAL Plana corporra 2024-2027 (ann am Beurla) [PDF]
    Chan eil an t-susbaint seo ri fhaotainn an-dràsta ann an Gàidhlig. Thig air ais a-rithist.

Prìobhaideachd

Solar

Peinnsean

Poileasaidh Càileachd

Tha stiùireadh CMAL dealasach a thaobh toraidhean is seirbheisean àrd-chàileachdail a sholarachadh. Tha seo air a stiùireadh le inbhe ISO 9001:2015.

Poileasaidh Àrainneachdail

Tha sinn ag amas air an àrainneachd a dhèanamh mar phàirt luachmhor de ar pròiseas lìbhrigidh seirbheis, le bhith ag obrachadh taobh a-staigh Frèam Coileanaidh Nàiseanta Riaghaltas na h-Alba do Leasachadh Seasmhach.

Aithisg Bith-iomadachd

Tha ar n-aithisg a’ togail air na ceumannan a ghabh sinn thar nan trì bliadhna mu dheireadh a dh’ionnsaigh barrachd gleidhidh air bith-iomadachd, agus a’ gabhail ar gnìomhachdan os làimh is solarachadh sheirbheisean.

Poileasaidh Slàinte is Sàbhailteachd

Tha sinn dealasach a thaobh ar gnìomhachdan a stiùireadh gus am bi iad a’ taisbeanadh ìre àrd de dhìon do shlàinte is sàbhailteachd ar cosnaichean.

Còd Sàbhailteachd Port Mara: Aithris Gèillidh

Faic Aithris Gèillidh Còd Sàbhailteachd Phuirt Mhara gu h-ìosal.

Am Plana Gàidhlig

Ath-sgrùdadh Cunntas Adhartais (PUR)