Chaidh an MV Eilean Ìle a chuir air bhog gu soirbheachail.

Faicibh tuilleadh mun tachartas foillseachaidh a-nis.

Brath-naidheachd a’ gheamhraidh

Naidheachdan, beachdan agus sùil air cùlaibh cuid de ar pròiseactan as brosnachaile

Na naidheachdan as ùire

Ann am Beurla

Cò sinn agus na tha sinn a’ dèanamh

Tha seilbh aig So-mhaoin Mara Cailleannach Earranta air na h-aiseagan, puirt is calaidhean agus air a’ bhun-structar a tha riatanach do sheirbheisean aiseig a tha a’ frithealadh Alba. Tha sinn ag amas air aiseagan, calaidhean is bun-structar phuirt a tha buadhmhor, cosg-èifeachdach agus sàbhailte a sholarachadh do ghnìomharaichean, choimhearsnachdan agus luchd-cleachdaidh ann agus mu thimcheall Alba.

Aiseagan

Tha seilbh aig CMAL air 37 aiseagan. Tha trithead ’s a dhà aiseag air màl aig Aiseagan CalMac Earranta air slighean gu eileanan is leth-eileanan taobh siar na h-Alba. Tha còig soithichean air màl aig Aiseagan Serco Northlink airson slighean Arcaibh is Shealtainn.

Calaidhean

Tha CMAL mar an t-Ùghdarras Chalaidhean Reachdail agus seilbheadair air 16 puirt is calaidhean ann an Linne Chluaidh agus mu thimcheall Innse Gall, le seilbh air agus leigeil air màl thogalaichean is bun-structar phuirt aig 10 làraichean eile taobh a-staigh nan sgìrean sin.