Mar chompanaidh fo shealbh Mhinistearan na h-Alba, ’s e ùghdarras poballach a tha ann an CMAL fo Achd Saorsa an Fhiosrachaidh (Alba) 2002. Bho 1 Faoilleach 2005 tha fiosrachadh sam bith a tha air a chumail le CMAL fosgailte dhan phoball air iarraidh sgrìobhte, a bhàrrachd air rud no dhà air leth. Tha an seòrsa fiosrachaidh a tha CMAL a’ cur am follais tric air an sealltain ann an Sgeama Foillseachaidh CMAL. Gheibhear an sgeama a luchdachadh-a-nuas an seo (PDF, 0.04MB). Tha an sgeama ag ràdh gum faigh a’ phoball fiosrachadh a thaobh:

  • Seirbheisean
  • Cosgais nan seirbheisean
  • An ìre a choisinn nan seirbheisean
  • Fiosrachadh a thug buaidh air cò-dhùnaidhean
  • Cudthromachd don phoball
  • Foillseachadh de dh’adhbharan airson na cò-dhùnaidhean a chaidh a dhèanamh

Thèid ath-sgrùdadh a dhèanamh air an sgeama foillseachaidh bho àm gu àm mar dhearbhadh air amas CMAL a bhith soillear agus fosgailte. Cuiridh sinn fàilte air beachdan sam bith a tha agaibh airson ar cuideachadh le seo.

Mar a nì sibh iarrtas

Feumar iarratasan airson fiosrachadh nach eil anns an sgeama a bhith ann an sgrìobhadh, ag innse dìreach dè am fiosrachadh a thathar a’ sireadh agus a’ toirt seachad seòladh. Tha post-d no facs cuideachd ceadaichte.

Post-d: FOI@cmassets.co.uk
Facs: 01475 745109
Post: Oifigear Saorsa Fiosrachaidh Corporra
CMAL
Togalaichean Munaiseapail
Sràid Fore
Port Ghlaschu
PA14 5EQ

Cuir “AIRSON OIFIGEAR SAORSA FIOSRACHAIDH CORPORRA” air iarrtas sam bith airson fiosrachaidh.

Thèid dèiligeadh ri iarrtas sam bith cho luath sa ghabhhas agus taobh-staigh clàir-ama Achd Saorsa an Fhiosrachaidh (Alba) 2002. Ma tha cìs ri phàigheadh, thèid fios a chur thugaibh ro-làimh, seach gu feumar a’ chìs sin a phàigheadh mus tèid a’ cheist a fhreagairt.

Mion-chunntas Tuarasdail

Foillseachadh Ainmean/Tuarastal Bhall san Àrd-Sgioba Stiùiridh

Tha Ministearan na h-Alba air iarraidh air gach NDPB Albannach agus Corporaid Phoblach ainmean (le aonta agus mar as iomchaidh), dreuchd agus tuarastal àrd-luchd-obrach fhoillseachadh.

Ann an co-rèir ris an riatanas seo agus mar a tha an suidheachadh aig 31 Dùbhlachd 2019, tha am fiosrachadh a leanas iomchaidh:

Name Position Held Salary Range
Name withheld Chief Executive Officer £100,000 –  £109,999
Name withheld Director of Finance £90,000 – £99,999
Name withheld Director of Vessels £90,000 – £99,999
Name withheld Director of Port Infrastructure & Planning £85,000 – £89,999