Ann an co-rèir ri Riaghailtean Dìon Dàta Coitcheann, chan eil sinn a’ gabhail tuilleadh ri CVan tuairmseach.  Nuair a tha dreuchdan bàn, bu chòir do thagraichean le ùidh na modhan-obrach a tha mìnichte san t-sanas obrach fa leth, a leantainn. Faodaidh sibh ar fiosrachadh mu phrìobhaideachd fhaicinn an seo: